• สารสำคัญ แกมมาไลโนเลนิก แอซิด (Gamma-Linolenic Acid หรือ GLA)
  • ทำให้การสังเคราะห์ PGE1 เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้สมดุลของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและโปรแลคตินดีขึ้น จึงช่วยลดอาการผิดปกติก่อนมีประจำเดือน (Premenstrual syndrome; PMS)
  • ทำหน้าที่ควบคุมการเข้าออกของน้ำและสารต่างๆ ผ่านเมมเบรนของเซลล์ จึงช่วยให้เซลล์รักษาน้ำไว้ได้ เซลล์สดชื่น ช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในเซลล์ไว้
  • ทำให้การสังเคราะห์ PGE1 เกิดสูงขึ้น ส่งผลให้หลอดเลือดคลายตัวมากขึ้น เกล็ดเลือดจับตัวกันช้าลง
  • ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่ใช้ในการสร้างลิวโคไตรอีน (Leukotriene) ที่กระตุ้นการอักเสบ (Inflammatory) ได้สูง ทำให้ลิวโคไตรอีนลดลง จึงส่งผลให้ลดการอักเสบลงได้