• ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • แก้ไขการทำงานของไมโตคอนเดรียของกล้ามเนื้อหัวใจที่ผิดปกติ ซึ่งส่งผลให้การสร้างพลังงานหัวใจขาดประสิทธิภาพ
  • ลดการอักเสบในกล้ามเนื้อหัวใจ โคเอนไซม์คิวเท็นช่วยลดปริมาณสารโฮโมซิสเทอีนในเลือดซึ่งเป็นสารที่บ่งชี้ภาวการณ์อักเสบภายในหลอดเลือด